మార్చి 11, 2022న ఇంటర్ ముఖ్య ప్రశ్నలు సమాధానాల తరగతులు : live*

SECOND YEAR

7:00 – 7:30am – CHEMISTRY – imp. Questions for ipe2022

7:30 – 8:00am – MATHS – 2A (UM) – THE BINOMIAL THEORY

8:00 – 8:30am – ECONOMICS – (UM) – INDUSTRIAL SECTOR

8:30 – 9:00am – URDU – imp. Questions for ipe2022

FIRST YEAR

5:00 – 5:30pm – ECONOMICS – THEORIES OF DISTRIBUTION

5:30 – 6:00pm – CIVICS – FEATURES OF DEMOCRACY

6:00 – 6:30pm – SANSKRIT – UPAVACHAK

6:30 – 7:00pm – MATHS – 1B – LIMITS & CONTINUITY

7:00 – 7:30pm – CHEMISTRY – s – BLOCK ELEMENTS

7:30 – 8:00pm – ZOOLOGY – ECOLOGY & ITS IMPORTANCE

8:00 – 8:30pm – MATHS – 1A (UM) – imp. Questions For IPE2022

Follow Us @