మార్చి ౦5, 2022న ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతుల షెడ్యూల్ & LIVE*

SECOND YEAR

7:00 – 7:30am – CHEMISTRY : imp. Questions for ipe2022

7:30 – 8:00am – CHEMISTRY (UM) : d & f block elements

8:00 – 8:30am – STRESS MANAGEMENT : THE HELP PROGRAMME

8:30 – 9:00am – ARABIC : SUPERIORITY OF TRUTHFULNESS

FIRST YEAR

5:00 – 5:30pm – ECONOMICS – MARKET ANALYSIS

5:30 – 6:00pm – CIVICS – MEANING & DEFINITION OF DEMOCRACY

6:00 – 6:30pm – URDU – MEIN LIKHNA SHURU KIYA

6:30 – 7:00pm – MATHS – 1B – PLANE

7:00 – 7:30pm – CHEMISTRY – HYDROGEN & ITS COMPOUNDS

7:30 – 8:00pm -ZOOLOGY – ASCARIS LUMBRICOIDIES

8:00 – 8:30pm – ECONOMIXS (UM) – PRODUCTION ANALYSIS

Follow Us @