27-04-21 డీడీ యాదగిరిలో ప్రథమ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (27-04-2021) 1st INTER DIGITAL CLASSES IN DD YADAGIRI

● 8:00 – 8:30am MATHS 1A – 1st YEAR – TRIGONOMETRY – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE -15

● 8:30 – 9:00am MATHS 1A – 1st YEAR – TRIGONOMETRY – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE -16

● 9:00 – 9:30am MATHS 1A – 1st YEAR – TRIGONOMETRY – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE -17

● 9:30 – 10:00am HINDI- 1st Year – APARAJITHA – 4

● 10:00 – 10:30 AM – HINDI – 1st Year – BATHUKAMMA – 6

● 3:00 -3:30pm CIVICS – 1st Year – GANDHISM -5

● 3:30 – 4:00 pm ECONOMICS (U/M)- – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 3

● 4:00 – 4:30 pm HISTORY (EM) – 1st Year – MAURYAN EMPIRE – 1

● 4:30 – 5:00 pm HISTORY (EM) – 1st Year – AGE OF MUGHALS – 9

● 5:00 – 5:30 pm ECONOMICS (U/M)- 1st Year – PRODUCTION ANALYSIS – 1

● 5:30 – 6:00 pm ECONOMICS (U/M)- 1st Year – PRODUCTION ANALYSIS – 2

Follow Us @