జూలై – 23 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – CURRENT ELECTRICITY – 1

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY(EM/TM) -II – GROUP 15 ELEMENTS – 2

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – DE MOIVER’s THEORAM – 6

9:30am to 10:00am – MATHS(TM/EM) 2B – SYSTEM OF CIRCLES – 04

10:00am to 10:30am – ZOOLOGY – II – HUMAN NERVOUS SYSTEM

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – ACCOUNTANCY (EM/TM) – II – CONSIGNMENT – 3

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (TM)- II – భారతదేశంలో వృత్తుల వారీ జనాభా విభజన

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – (TM) – THE PRESIDENT OF INDIA

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (EM) – ADMINISTRATION OF QUTUB SHAHI – 1

5:00pm to 5:30pm – URDU – II – NAWAB MIR OSMAN ALI KHAN

5:30pm to 6:00pm – MATHS 2B (U/M) – CIRCLES – 2

Follow Us @