జూలై – 29 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – MAGNETISM & MATTER – 04

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY(TM) -II – GROUP 17 ELEMENTS – 07

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – QUADRATIC EXPRESSION – 01

9:30am to 10:00am – MATHS(TM/EM) 2B – PARA BOLA – 03

10:00am to 10:30am – BOTANY – II – PLANT GROWTH REGULATORS & PHYTO HORMONES – 02

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – ACCOUNTANCY (EM/TM) – II – CONSIGNMENT LOSS – 08

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (TM)- II – భారతదేశం లో ఆదాయ, సంపద, అసమానతలు – కారణాలు

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – (TM) – VICE PRESIDENT OF INDIA – 07

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (EM) – QUTUB SHAHI – 07

5:00pm to 5:30pm – HINDI – II – UPABODH KU SANKRUTI – 1

5:30pm to 6:00pm – MATHS 2B (U/M) – CIRCLES – 07

Follow Us @