సబ్జెక్టు వారీగా ఇంటర్ బెసిక్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్

తెలుగు మీడియం

రసాయనశాస్త్రం – II

భౌతిక శాస్త్రం – II

మ్యాథ్స్ – 2A

మ్యాథ్స్ – 2B

వృక్ష శాస్త్రం – II

జంతు శాస్త్రం – II

ENGLISH MEDIUM

CHEMISTRT – II

PHYSICS – II

MATHS – 2A

MATHS – 2B

BOTANY – II

ZOOLOGY – II