ఆగస్టు – 18 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ప్రథమ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

3:00pm to 3:30pm – PHYSICS (EM/TM) – I – UNIT & MEASUREMENTS – 02

3:30pm to 4:00pm – MATHS 1A – FUNCTIONS – 03

4:00pm to 4:30pm – MATHS 1B – LOCUS – 03

4:30pm to 5:00pm – BOTANY – I – BIOLOGICAL CLASSIFICATION – 02

5:00pm to 5.30pm ECONOMICS – I – MICRO ECONOMICS – 03

5:30pm to 6:00pm – CIVICS (T/M & EM) – I – INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE – 03

Follow Us @