ఆగస్టు – 19 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ప్రథమ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

3:00pm to 3:30pm – CHEMISTRY (EM) – I – AYOMIC STRUCTURE

3:30pm to 4:00pm – MATHS 1A – FUNCTIONS – 06

4:00pm to 4:30pm – MATHS 1B – LOCUS – 04

4:30pm to 5:00pm – ZOOLOGY – I – DIVERSITY IN THE LIVING WORLD

5:00pm to 5.30pm ECONOMICS – I – CLASSIFICATION OF OBJECTS (వస్తువుల వర్గీకరణ)

5:30pm to 6:00pm – CIVICS (T/M & EM) – I – INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE – 04

Follow Us @