ఆగస్టు – 26 – 2021న డీడీ యాదగిరిలో ప్రథమ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

3:00pm to 3:30pm – PHYSICS (E/M) – I – MOTION IN A STRAIGHT LINE

3:30pm to 4:00pm – MATHS – 1A – MATRICES

4:00pm to 4:30pm – MATHS – 1B – TRANSFORMATION OF AXES – 04

4:30pm to 5:00pm – BOTANY – I – SCIENCE OF PLANT

5:00pm to 5.30pm ECONOMICS – I – (TM) కొరత నిర్వచనం రాబిన్స్

5:30pm to 6:00pm – CIVICS – I – THE STATE AND SOVEREIGNTY – 02

Follow Us @