ఆగస్టు – 25 – 2021న డీడీ యాదగిరిలో ప్రథమ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

3:00pm to 3:30pm – CHEMISTRY (E/M) – I – ATOMIC STRUCTURE – 04

3:30pm to 4:00pm – MATHS – 1A – MATHEMATICAL INDUCTION – 02

4:00pm to 4:30pm – MATHS – 1B – TRANSFORMATION OF AXES – 03

4:30pm to 5:00pm – ZOOLOGY – I – DIVERSITY IN THE LIVING WORLD – 04

5:00pm to 5.30pm ECONOMICS – I – (TM) ప్రయోజనం రకాలు

5:30pm to 6:00pm – CIVICS – I – THE STATE AND SOVEREIGNTY

Follow Us @