ఆగస్టు – 24 – 2021న డీడీ యాదగిరిలో ప్రథమ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

3:00pm to 3:30pm – CHEMISTRY (E/M) – I – ATOMIC STRUCTURE – 03

3:30pm to 4:00pm – MATHS – 1A – MATHEMATICAL INDUCTION – 01

4:00pm to 4:30pm – MATHS – 1B – TRANSFORMATION OF AXES – 02

4:30pm to 5:00pm – ZOOLOGY – I – DIVERSITY IN THE LIVING WORLD – 03

5:00pm to 5.30pm ECONOMICS – I – (TM) కోరికల లక్షణాలు

5:30pm to 6:00pm – HISTORY (T/M) – I – SOURCE OF HISTORY – 02

Follow Us @