నైతికత & పర్యావరణ మెటిరీయల్ : sewaa webnode

sewaa webnode నుండి విడుదలైన అధ్బుతమైన మెటిరీయల్ నైతికత & మానవ విలువలు, పర్యావరణ విద్య మెటిరీయల్. విద్యార్థులకు చాలా సులభంగా అర్ధమయ్యేలా కరోనా నేపథ్యంలో పరీక్షలకు సన్నద్ధం కోసం ఉపయోగకారి ఈ మెటిరీయల్.

నైతికత & మానవ విలువలు మెటిరీయల్
పర్యావరణ విద్య మెటిరీయల్
ETHICS & HUMAN VALUES MATERIAL
ENVIRONMENTAL EDUCATION MATERIAL
Follow Us @