ఈ రోజు (31-03-2021) డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (31-03-2021) 2nd INTER DIGITAL CLASSES In DD YADAGIRI

◆ 8:00 – 8:30 am PHYSICS – 2nd Year – REFRACTIVE INDEX OF A PRISM (practical)

◆ 8:30 – 9:00am PHYSICS – 2nd Year – SIMPLE PENDULUM (practical) – 1

◆ 9:00 – 9:30am PHYSICS – 2nd Year – SIMPLE PENDULUM (practical) – 2

◆ 9:30 – 10:00am ZOOLOGY (U/M) – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE

◆ 10:00 – 10:30am BOTANY – 2nd YEAR – PRACTICAL EXAMINATION FOR IPE – 8

◆ 3:00 -3:30pm BOTANY – 2nd YEAR – PRACTICAL EXAMINATION FOR IPE – 9

◆ 3:30 – 4:00 pm MATHS 2A – 2nd YEAR – PRACTICAL EXAMINATION FOR IPE – 9

◆ 4:00 – 4:30 pm SANSKRIT 2nd Year – NYYASRKHA

◆ 4:30 – 5:00 pm CIVICS 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 18

◆ 5:00 – 5:30 pm ECONOMICS (U/M) – 2nd Year – STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF TELANGANA ECONOMY – 7

◆ 5:30 – 6:00 pm ECONOMICS (U/M) – 2nd Year – STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF TELANGANA ECONOMY – 8

Follow Us @