ఈ రోజు (16-04-2021) డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (16-04-2021) 2nd INTER DIGITAL CLASSES In DD YADAGIRI

◆ 8:00 – 8:30 am – 2nd Year – ZOOLOGY – VERTIBRATE SLIDES – 3 (PRACTICALS)

◆ 8:30 – 9:00am 2nd Year – ZOOLOGY – VERTIBRATE SPECIMENS – 4 (PRACTICALS)

◆ 9:00 – 9:30am MATHS 2B – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 6

◆ 9:30 – 10:00am URDU – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 3

◆ 10:00 – 10:30am URDU – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 4

◆ 3:00 -3:30pm CHEMISTRY (U/M) – 2nd YEAR – CO ORDINATION COMPOUNDS – 5

◆ 3:30 – 4:00 pm CHEMISTRY (U/M) – 2nd YEAR – CO ORDINATION COMPOUNDS – 6

◆ 4:00 – 4:30 pm HISTORY (E/M) – 2nd Year – ANDHRA MAHA SABHA – 3

◆ 4:30 – 5:00 pm HISTORY (E/M) – 2nd Year – DALIT MOVEMENT IN TELANGANA – 4

◆ 5:00 – 5:30 pm ECONOMICS (U/M) – 2nd Year – NATIONAL HEALTH POLICY & GROSS NATIONAL HAPPINESS INDEX – 3

◆ 5:30 – 6:00 pm ECONOMICS (U/M) – 2nd Year – POPULATION & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT – 4

Follow Us @