జూలై – 1 – 2021న డీడీ యాదగిరి లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am తెలుగు – LEVEL – I ; 3,4 & 5 – వర్ణమాల పునశ్చరణ

11:00am to 11:30am గణితం – LEVEL – III ; 8 & 9 – పుర్ణసంఖ్యల పై పరిక్రియలు

11:30am to 12:00pm ENGLISH – LEVEL – IV ; 10 – Listening and Speaking Stratergies, Reading Comprenhision -1

12:00pm to 12:30pm PHYSICS (E/M) LEVEL – III ; 8 & 9 – METALS and NON METALS

Follow Us @