జూలై – 22 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – CURRENT ELECTRICITY

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY(EM/TM) -II – GROUP 15 ELEMENTS – 1

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – DE MOIVER’s THEORAM – 5

9:30am to 10:00am – MATHS(TM/EM) 2B – SYSTEM OF CIRCLES – 03

10:00am to 10:30am – BOTANY(TM/EM) – II – RESPIRATION IN PLANTS – 5

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – ACCOUNTANCY (EM/TM) – II – CONSIGNMENT – 2

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (TM)- II – ఆర్ధికాబివృద్దిలో విద్య యొక్క పాత్ర

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – (EM) – THE PRESIDENT OF INDIA

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (EM) – QUTUB SHAHI – 1

5:00pm to 5:30pm – HINDI – II – BIHARI KE DOHE

5:30pm to 6:00pm – MATHS 2B (U/M) – CIRCLES – 1

Follow Us @