జూలై – 28 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am ENGLISH – LEVEL – I ; 3rd,
4th & 5th – BODY PARTS & ACTION WORDS

11:00am to 11:30am ENGLISH – LEVEL – III ; 8th & 9th – POSTER

11:30am to 12:00pm ENGLISH – LEVEL – IV ; 10th – READING COMPREHENSION – 2

12:00pm to 12:00pm PHYSICS (EM) – LEVEL – IV ; 10th – ATOMS, MOLECULES & CHEMICAL REACTION

జూలై – 28 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @