జూలై – 26 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am ENGLISH – LEVEL – I ; 3rd,
4th & 5th – OCCUPATION & PROFESSIONS

11:00am to 11:30am జీవ శాస్త్రం – LEVEL – III ; 8th & 9th – మొక్కలు, జంతువులు – జీవక్రియలు

11:30am to 12:00pm భౌతిక శాస్త్రం (EM) – LEVEL – IV ; 10th – పదార్థం స్థితులు – పరమాణు నిర్మాణం

12:00pm to 12:00pm MATHS – LEVEL – IV ; 10th – SURFACE AREA OF 3D OBJECTS

జూలై – 26 – 2021న T SAT లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @