జూలై – 16 -2021న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

జూలై – 16 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – ELECTRIC CHARGES & FIELDS – 2

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY -II – ELECTRO CHEMISTRY & CHEMICAL KINETICS – 3

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – DE MOIVER’s THEORAM – 1

9:30am to 10:00am – MATHS 2B – CIRCLES – 13

10:00am to 10:30am – BOTANY – II – RESPIRATION IN PLANTS – 1

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – COMMERCE -II -(EM& T/M) – CAPITAL MARKET – 3

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (TM)- II – జనాభా పరిణామ సిద్దాంతం

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – (TM) – భారత రాజ్యాంగ మౌలిక లక్షణాలు –

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (TM)- POST KAKATIYAS – 4

5:00pm to 5:30pm – ENGLISH – II – PUNCTUATION, VOCABULARY & WORD STRESS

5:30pm to 6:00pm – CHEMISTRY (U/M) – II – SOLUTIONS – 4