జూలై – 17 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – ELECTROSTATIC POTENTIAL & CAPACITANCE

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY -II – ELECTRO CHEMISTRY & CHEMICAL KINETICS – 4

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – DE MOIVER’s THEORAM – 2

9:30am to 10:00am – MATHS 2B – CIRCLES – 14

10:00am to 10:30am – BOTANY(TM/EM) – II – RESPIRATION IN PLANTS – 2

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – COMMERCE(TM/EM) -II -(OTHER FINANCIAL MARKET – 4
3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (TM)- II – భారతదేశం లో జనాభా వేగంగా పెరగటానికి కారణం

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – (TM) – భారత రాజ్యాంగ మౌలిక లక్షణాలు – 3

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (TM)- POST KAKATIYAS – 5

5:00pm to 5:30pm – ARABIC – II – LESSONS FROM QURAN

5:30pm to 6:00pm – CHEMISTRY (U/M) – II – SOLUTIONS – 5

Follow Us @