జూలై – 19 – 2021న డీడీ యాదగిరి లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am EVS – LEVEL – I ; 3,4 & 5 – గ్రామము మరియు ప్రభుత్వ సంస్థలు
11:00am to 11:30am భౌతిక శాస్త్రం – LEVEL – III ; 8 & 9 – కాంతి

11:30am to 12:00pm జీవ శాస్త్రం – LEVEL – IV ; 10th – జీవ వైవిధ్యం & వర్గీకరణ
12:00pm to 12:30pm MATHS – LEVEL – III ; 8th, 9th – ALGEBRAIC EXPRESSIONS INTRODUCTION & OPERATIONS (+, -)

జూలై – 19 – 2021 న టీ శాట్ లో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) ఆన్లైన్ తరగతులు

Follow Us @