ఆగస్టు – 03 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – ELECTRO MAGNATIC INDUCTION – 03

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY(TM) -II – SURFACE CHEMISTRY – 01

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – QUADRATIC EXPRESSION – 04

9:30am to 10:00am – MATHS(TM/EM) 2B – PARA BOLA – 06

10:00am to 10:30am – ZOOLOGY – II – IMMUNE SYSTEM – 03

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – COMMERCE (EM/TM) – II – INSURANCE

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (TM)- II – పేదరికం, ప్రతికూల ప్రభావాలు మరియు పేదరిక నిర్మూలన చర్యలు

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – INDIAN PARLIAMENT RAJYA SABHA

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II – SIKINDHAR JAH

5:00pm to 5:30pm – HINDI – II – KURSHID AHMAD JAMI

5:30pm to 6:00pm – MATHS 2B (U/M) – CIRCLES – 10

Follow Us @