జూలై – 30 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – ELECTRO MAGNATIC INDUCTION – 01

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY(TM) -II – GROUP 17 ELEMENTS – 08

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – QUADRATIC EXPRESSION – 02

9:30am to 10:00am – MATHS(TM/EM) 2B – PARA BOLA – 04

10:00am to 10:30am – ZOOLOGY – II – IMMUNE SYSTEM – 01

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – ACCOUNTANCY (EM/TM) – II – BANKING SERVICES – 01

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (TM)- II – భారతదేశం లో ఆదాయ, సంపద, అసమానతలు – నివారణ చర్యలు

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – (EM) – PRIME MINISTER OF INDIA

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (EM) – ASAF JAHIS

5:00pm to 5:30pm – HINDI – II – UPABODH KU SANKRUTI – 02

5:30pm to 6:00pm – MATHS 2B (U/M) – CIRCLES – 08

Follow Us @