జూలై – 19 – 2021న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – ELECTROSTATIC POTENTIAL & CAPACITANCE – 2

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY -II – ELECTRO CHEMISTRY & CHEMICAL KINETICS – 5
9:00am to 9:30am – MATHS 2A – DE MOIVER’s THEORAM – 3

9:30am to 10:00am – MATHS(TM/EM) 2B – SYSTEM OF CIRCLES – 01

10:00am to 10:30am – BOTANY(TM/EM) – II – RESPIRATION IN PLANTS – 3

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – COMMERCE(TM/EM) -II – MUTUAL FUNDS – 5

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (TM)- II – జనాభా విస్ఫోటన నివారణ చర్యలు
4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – (EM/TM) – FUNDAMENTAL RIGHT & DIRECTIVE PRINCIPLE OF STATE POLICY

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (EM)- POST KAKATIYAS – 6
5:00pm to 5:30pm – URDU – II – DAAGH DEHLVI

5:30pm to 6:00pm – CHEMISTRY (U/M) – II – SOLUTIONS – 6

Follow Us @