ఆగస్టు – 09 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – ALTERNATING CURRENT – 03

8:30am to 9:00am – MATHS(TM/EM) 2B – ELLIPSE- 03

9:00am to 9:30am – ZOOLOGY – II – IMMUNE SYSTEM – 08

9:30am to 10:00am – COMMERCE (EM/TM) – II – ACCOUNTING FOR NOT FOR PROFIT ORGANIZATION – 04

10:00am to 10:30am – CIVICS -II – SUPREME COURT POWERS & FUNCTIONS

Follow Us @