జూలై – 24 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – CURRENT ELECTRICITY – 03

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY(EM/TM) -II – GROUP 16 ELEMENTS – 03

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – DE MOIVER’s THEORAM – 07

9:30am to 10:00am – MATHS(TM/EM) 2B – SYSTEM OF CIRCLES – 05

10:00am to 10:30am – ZOOLOGY – II – HUMAN NERVOUS SYSTEM – 02

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – ACCOUNTANCY (EM/TM) – II – CONSIGNMENT – 04

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (EM)- II – NATIONAL INCOME POVERTY & UNEMPLOYEMENT

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – (EM) – POWERS & FUNCTIONS OF PRESIDENT OF INDIA

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (EM) – ART & ARCHITECTURE OF QUTUB SHAHI – 03

5:00pm to 5:30pm – ARABIC – II – THE PRAISE OF ALLAHA

5:30pm to 6:00pm – MATHS 2B (U/M) – CIRCLES – 03

Follow Us @