జూలై – 28 – 2021 న డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

ఉదయం

8:00am to 8:30am – PHYSICS -II – MAGNETISM & MATTER – 03

8:30am to 9:00am – CHEMISTRY(TM) -II – GROUP 16 ELEMENTS – 06

9:00am to 9:30am – MATHS 2A – DE MOIVER’s THEORAM – 10

9:30am to 10:00am – MATHS(TM/EM) 2B – PARA BOLA – 02

10:00am to 10:30am – BOTANY – II – PLANT GROWTH REGULATORS & PHYTO HORMONES – 1

సాయంత్రం

3:00pm to 3:30pm – ACCOUNTANCY (EM/TM) – II – CONSIGNMENT – 07

3:30pm to 4:00pm – ECONOMICS (TM)- II – జాతీయ ఆదాయం, పేదరికం, నిరుద్యోగిత, జాతీయ ఆదాయం – వివిధ రంగాల వాటా

4:00pm to 4:30pm – CIVICS -II – (TM) – EMERGENCY POWERS OF PRESIDENT OF INDIA – 02

4:30pm to 5:00pm – HISTORY – II (EM) – QUTUB SHAHI – OF GOLKONDA – 06

5:00pm to 5:30pm – URDU – II – ADDANGA MANZOOR

5:30pm to 6:00pm – MATHS 2B (U/M) – CIRCLES – 06

Follow Us @