డీడీ యాదగిరి లో ఈ రోజు (01-03-21) ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (01-03-2021) 2nd INTER DIGITAL CLASSES In DD YADAGIRI

8:00 – 8:30am PHYSICS 2nd Year Important Questions

8:30 – 9:00am PHYSICS 2nd Year Important Questions

9:00 – 9:30am COMMERCE 2nd Year Important Questions

9:30 – 10:00am CIVICS 2nd Year Principles of Organization of UNO

10:00 – 10:30am CIVICS 2nd Year UN Secretary

3:00 -3:30pm ZOOLOGY 2nd Year Genetics – 14

3:30 – 4:00 pm ZOOLOGY 2nd Year Genetics – 15

4:00 – 4:30 pm CHEMISTRY 2nd Year Important Questions

4:30 – 5:00 pm BOTANY 2nd Year Important Questions

5:00 – 5:30 pm ECONOMICS (U/M) 2nd Year INDUSTRIAL SECTOR – 3

5:30 – 6:00 pm ECONOMICS (U/M) 2nd Year INDUSTRIAL SECTOR – 4

Follow Us @