ఈ రోజు (03-03-21) డీడీ యాదగిరిలో ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (0 3-03-2021) 2nd INTER DIGITAL CLASSES In DD YADAGIRI

8:00 – 8:30am PHYSICS 2nd Year – Important Questions for IPE

8:30 – 9:00am PHYSICS 2nd Year – Important Questions for IPE

9:00 – 9:30am ZOOLOGY 2nd Year – GENETICS – 16

9:30 – 10:00am CIVICS (EM) 2nd Year – Important Questions for IPE

10:00 – 10:30am CIVICS (TM) 2nd Year – Important Questions for IPE

3:00 -3:30pm ENGLISH 2nd Year – WHAT KIND OF PLACE

3:30 – 4:00 pm ZOOLOGY (U/M) 2nd Year – IMMUNE SYSTEM

4:00 – 4:30 pm HINDI 2nd Year – GAON KA ISHWAR PART – 1

4:30 – 5:00 pm HINDI 2nd Year – GAON KA ISHWAR PART – 1

5:00 – 5:30 pm ECONOMICS (U/M) 2nd Year – INDUSTRIAL SECTOR

5:30 – 6:00 pm ECONOMICS (U/M) 2nd Year – INDUSTRIAL SECTOR

Follow Us @