ఈ రోజు(09-04-2021) డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల విద్య డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (09-04-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
5th CLASS – గణితం –
ఆవరణలు – ప్రహరీలు – 2

◆ 11:00 – 11:30 AM
3rd CLASS – ENGLISH –
MARY & 3 BEARS PRE READING

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 12:00
10th CLASS – ENGLISH – LETTER WRITING & EDITING

◆ 12:00 – 12:30 PM
8th CLASS – BIOLOGY (E/M) – VACCINATION

◆ 12:30 – 01:00PM
10th CLASS – BIOLOGY(E/M) – HERIDITY & EVOLUTION – 5

Follow Us @