ఈరోజు (31-03-21) డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (31-03-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
3rd CLASS – గణితం –
రెండు మూడు అంకెల తీసివేత

◆ 11:00 – 11:30 AM
5th CLASS – EVS –
నాలుక – చర్మం

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 11:50
10th CLASS – జీవ శాస్త్రం – మానవుని జీర్ణ వ్యవస్థ

◆ 11:50 – 12:15
9th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – న్యూటన్ మూడవ గమన నియమం

◆ 12:15 – 12:30PM
10th CLASS – జీవ శాస్త్రం –
పోషకాహార లోప వ్యాధులు

◆ 12:30 – 01:00PM
9th CLASS – PHYSICS (E/M) – HEAT – 3

Follow Us @