మార్చి 03, 2021 ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతుల షెడ్యూల్ & LIVE*

SECOND YEAR

7:00 – 7:30am – MATHS – 2B : imp. Questions for ipe2022

7:30 – 8:00am – ZOOLOGY : GENETICS

8:00 – 8:30am – HISTORY : imp. Questions for ipe2022

8:30 – 9:00am – SANSKRIT : ANURAVAM

FIRST YEAR

5:00 – 5:30pm – ECONOMICS – MARKET ANALYSIS

5:30 – 6:00pm – CIVICS – HUMAN RIGHTS

6:00 – 6:30pm – HINDI – VARTANI

6:30 – 7:00pm – MATHS – 1B – DIRECTION COSINES & DIRECTION RATIOS

7:00 – 7:30pm – CHEMISTRY – CHEMICAL EQUILIBRIUM, ACIDS & BASES

7:30 – 8:00pm -ZOOLOGY – PLASMODIUM VIVAX

8:00 – 8:30pm – MATHS 1B (UM) -THE STRAIGHT LINE

Follow Us @