పీజీ సెట్ రెండవ విడత కౌన్సిలింగ్ షెడ్యుల్ విడుదల.

తెలంగాణ రాష్ట్రం లోని వివిధ యూనివర్సిటీ పరిధిలలోని పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవే‌శాల కోసం నిర్వ‌హిం‌చిన సీపీ‌గెట్‌ రెండవ ‌వి‌డత కౌన్సె‌లింగ్‌ షెడ్యూ‌ల్ విడు‌ద‌లయ్యింది.

పిబ్రవరి 25 వరకు విద్యా‌ర్థులు ఆన్‌‌లైన్ సర్టి‌ఫి‌కెట్ వెరి‌ఫి‌కే‌ష‌న్‌కు హాజ‌రు‌కా‌వొ‌చ్చు.

పిబ్రవరి 27 నుంచి మార్చి 1 వరకు వెబ్‌ ఆప్షన్లు ఇచ్చు‌కో‌వ‌చ్చు.

క్యాప్‌, ఎన్‌‌సీసీ, పీహెచ్‌ అభ్య‌ర్థుల సర్టి‌ఫి‌కెట్ వెరి‌ఫి‌కే‌ష‌న్‌ను మాన్యు‌వ‌ల్‌గా నిర్వ‌హి‌స్తా‌మని పేర్కొ‌న్నారు. క్యాప్‌ కోటా వారికి ఈ నెల 27న, పీహె‌చ్‌‌వా‌రికి 27, 28 తేదీల్లో, ఎన్‌‌సీ‌సీ‌ వా‌రికి మార్చి 1, 2 తేదీల్లో సర్టి‌ఫి‌కెట్‌ వెరి‌ఫి‌కే‌షన్‌ ఉంటుం‌దని వెల్ల‌డిం‌చారు.

Follow Us@