24/01/2022న T SAT VIDYA చానల్ లో ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతుల షెడ్యూల్

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో పై తరగతులను చూడవచ్చు… ఉదయం ద్వితీయ సంవత్సరం, సాయంత్రం ప్రథమ సంవత్సరం తరగతులు ప్రసారమగును. వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ …

Read More

24/01/2022న T – SAT లో పాఠశాల డిజిటల్ తరగతుల షెడ్యూల్

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య, నిపుణ చానల్ లో పై తరగతులను చూడవచ్చు… వివిధ నెట్వర్క్ లలో వరుసగా T SAT విద్య టీవీ ఛానల్స్ నంబర్లు. డిష్ టీవీ – 2484, …

Read More

23/01/2022న T – SAT విద్య చానెల్ లో ఇంటర్ తరగతుల షెడ్యూల్

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో పై తరగతులను చూడవచ్చు… ఉదయం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు ద్వితీయ సంవత్సరం తరగతులు సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 8.30 …

Read More

22 – 01 – 2022న T SAT విద్య చానల్ లో ఇంటర్ తరగతుల షెడ్యుల్

ఉదయం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు ద్వితీయ సంవత్సరం తరగతులు సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 8.30 గంటల వరకు ప్రథమ సంవత్సరం తరగతులు ప్రసారమగును.. T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT …

Read More

21 – 01 – 2022న T SAT VIDYA చానల్ లో ఇంటర్మీడియట్ తరగతుల షెడ్యుల్

ఉదయం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు ద్వితీయ సంవత్సరం తరగతులు సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 8.30 గంటల వరకు ప్రథమ సంవత్సరం తరగతులు ప్రసారమగును.. T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT …

Read More

20-01-2022న T SAT VIDYA ఛానెల్ లో ఇంటర్ తరగతుల షెడ్యూల్

ఉదయం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు ద్వితీయ సంవత్సరం తరగతులు సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 8.30 గంటల వరకు ప్రథమ సంవత్సరం తరగతులు ప్రసారమగును.. T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT …

Read More

19 – 01 – 2022న T SAT విద్య చానల్ లో ఇంటర్మీడియట్ తరగతుల షెడ్యుల్

ఉదయం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు ద్వితీయ సంవత్సరం తరగతులు సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 8.30 గంటల వరకు ప్రథమ సంవత్సరం తరగతులు ప్రసారమగును.. T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT …

Read More

18-01-2022న T SAT VIDYA ఛానెల్ లో ఇంటర్ తరగతుల షెడ్యూల్

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో కింది తరగతులను చూడవచ్చు… 18 – 01 – 2022న T SAT విద్య చానల్ లో ఇంటర్మీడియట్ తరగతుల షెడ్యుల్ ఉదయం 7 …

Read More

17 – 01 – 2022న T SAT విద్య ఛానల్ లో ఇంటర్మీడియట్ తరగతుల షెడ్యుల్

ఉదయం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు ద్వితీయ సంవత్సరం తరగతులు సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 8.30 గంటల వరకు ప్రథమ సంవత్సరం తరగతులు ప్రసారమగును.. T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT …

Read More

16/01/2022న T SAT VIDYA ఛానెల్ లో ఇంటర్ తరగతుల షెడ్యూల్

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో కింది తరగతులను చూడవచ్చు… ఉదయం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు ద్వితీయ సంవత్సరం తరగతులు సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 8.30 …

Read More