జూలై – 23 – 2021న డీడీ యాదగిరి, T SAT లలో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am గణితం – LEVEL – I ; 3rd,4th & 5th – కొలతలు 11:00am to 11:30am MATHS – LEVEL – III ; 8th & 9th – LINES & …

Read More

సబ్జెక్టు వారీగా ఇంటర్ బెసిక్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్

తెలుగు మీడియం రసాయనశాస్త్రం – II భౌతిక శాస్త్రం – II మ్యాథ్స్ – 2A మ్యాథ్స్ – 2B వృక్ష శాస్త్రం – II జంతు శాస్త్రం – II CHEMISTRT – II PHYSICS – II MATHS …

Read More

జూలై – 22 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా (బ్రిడ్జి కోర్స్) డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am ENGLISH – LEVEL – I ; 3rd,4th & 5th – VEHICLES 11:00am to 11:30am గణితం – LEVEL – III ; 8th & 9th – రేఖలు మరియు …

Read More