నేర్చుకోండి “ప్రాక్టికల్లీ”

ఏకరూప చదువులకు, పుస్తకాల పురుగుల వలే చదువులకు భిన్నంగా ప్రాక్టికల్ గా నేర్చుకుంటే జీవితాంతం ఆ చదువు మనకు గుర్తుండిపోతుంది. అందుకు మీకు “ప్రాక్టికల్లీ” యాప్ ద్వారా మంచి అనుభవం పొందవచ్చు.

మీ విద్యార్థులకు ఇది మంచి ఉపయుక్తంగా ఉంటుందని అనడంలో ఏలాంటి సందేహం లేదు.

వివరాలకై సంప్రదించండి : +91 72079 27828

Practically is a young insurgent brand from a team of energetic people who passionately believe in reshaping the way the world learns. We believe that there is an explorer, hidden deep within each of us, who is often stifled by the rigid notions of conventional education. We want to reach out to that explorer within every learner and unleash their true potential for limitless learning.

Practically is a brand of 3rdFlix Visual Effects Pvt Ltd.