ఆన్లైన్ తరగతులకు JNTU ఆదేశాలు

జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ యూనివర్శిటీ జనవరి 17 నుండి 22 వరకు తమ అనుబంధ కళాశాలలో బీటెక్ మరియు ఎంటెక్ తరగతులను ఆన్లైన్ పద్దతిలో నిర్వహించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

ఆదేశాలు ప్రకారం B.Tech./B.Pharm. I & II సంవత్సరాలు, M.Tech./M.Pharm. I & II సంవత్సరాలు, MBA/MCA I & II సంవత్సరాలు, ఫార్మా – D I , II, III, IV, V సంవత్సరాలు, ఫార్మా – D. (PB) I & II సంవత్సరం) తరగతులు ఆన్‌లైన్ పద్దతిలో నిర్వహించబడతాయి.

అలాగే Pharma- D./ Pharma – D కోసం షెడ్యూల్ చేయబడిన మిడ్ పరీక్షలు. (PB) II సంవత్సరాలు జనవరి 17 – 22 వరకు నిర్వహించాల్సిన పరీక్షలు కళాశాలల సౌలభ్యం ప్రకారం 2వ స్పెల్ సమయంలో నిర్వహించుఖ
కోవచ్చు.

(iii) ఫార్మా – D VI సంవత్సరం మరియు ఫార్మా – D (PB) III సంవత్సరం కోసం కోర్స్ వర్క్ లు ముందుగా నోటిఫై చేసిన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఉంటాయని తెలిపారు.