పదవ తరగతి పరీక్ష ఫీజు తేదీలు విడుదల

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పదవ తరగతి వార్షిక పరీక్షలు – 2022కు హాజరయ్యేందుకు ఫీజులు చెల్లించే తేదీలను ప్రభుత్వం పరీక్షల విభాగం విడుదల చేసింది.

పరీక్ష ఫీజు రూ.125గా నిర్ణయించింది. జనవరి 29వ తేదీ వరకు ఎలాంటి ఆలస్య రుసుం లేకుండా చెల్లించవచ్చు.

రూ.50 ఆలస్య రుసుంతో ఫిబ్రవరి 10 వరకు

రూ.200 ఆలస్య రుసుంతో ఫిబ్రవరి 21 వరకు

రూ.500 ఆలస్య రుసుంతో మార్చి 3వ తేదీ వరకు గడువు కలదు.