28-04-21 డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (28-04-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
3rd CLASS – ENGLISH –
MARY & 3 BEARS – B READING

◆ 11:00 – 11:30 AM
4th CLASS – గణితం –
గణితం మన చుట్టూనే ఉంది.

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 12:00
10th CLASS – ENGLISH – ABONDONED (POEM)

◆ 12:00 – 12:30 PM
9th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – రసాయన చర్యలు –సంయోగం, వియోగం, స్దానభ్రంశం

◆ 12:30 – 01:00 PM
10th CLASS – BIOLOGY (EM)
NATURAL RESOURCES – 1