ఈ రోజు (08-04-2021) డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల విద్య డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (08-04-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
3rd CLASS – గణితం –
దత్తాంశ నిర్వహణ

◆ 11:00 – 11:30 AM
5th CLASS – ENGLISH –
FOOD WE EAT – A READING

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 11:55
10th CLASS – గణితం- నాస్టిక్ అంక గణితం – ప్రాథమిక అనుపాత సిద్దాంతం – అనువర్తనాలు

◆ 11:55 – 12:15PM
9th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – శక్తి వనరులు

◆ 12:15 – 12:35 PM
10th CLASS – జీవ శాస్త్రం – యోగా – ప్రాణాయామం

◆ 12:35 – 01.00 PM- 8th CLASS – BIOLOGY (E/M) – PRODUCTION OF FOOD FROM ANIMALS – 1