ఈ రోజు (07-04-2021) డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల విద్య డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (07-04-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
5th CLASS – EVS –
వాతావరణం – పొరలు

◆ 11:00 – 11:30 AM
4th CLASS – తెలుగు –
చిన్నారి కల – 1

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 12:00
10th CLASS – జీవ శాస్త్రం- నాస్టిక్ అనువర్తన చలనాలు

◆ 12:00 – 12:15PM
8th CLASS – గణితం – ఘనంము, దీర్ఘ ఘనము యొక్క వైశాల్యం, ఘణపరిమాణం

◆ 12:15 – 12:35 PM
10th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – మూలకాల – ఆవర్తన ధర్మాలు

◆ 12:35 – 01.00 PM 8th CLASS – BIOLOGY (EM) – PRODUCTION OF FOOD FROM PLANTS