ఈ రోజు (07-04-2021) డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (07-04-2021) 2nd INTER DIGITAL CLASSES In DD YADAGIRI

◆ 8:00 – 8:30 am PHYSICS – 2nd Year – SPECIFIC HEAT (practical)

◆ 8:30 – 9:00am MATHS 2A – 2nd Year – COMPLEX NUMBERS – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 1

◆ 9:00 – 9:30am MATHS 2A – 2nd Year – COMPLEX NUMBERS – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 2

◆ 9:30 – 10:00am MATHS 2B – 2nd Year – PARABOLA – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 1

◆ 10:00 – 10:30am MATHS 2B – 2nd Year – PARABOLA – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 2

◆ 3:00 -3:30pm CHEMISTRY (U/M) – 2nd YEAR – d & f BLOCK ELEMENTS- 1

◆ 3:30 – 4:00 pm CHEMISTRY (U/M) – 2nd YEAR – d & f BLOCK ELEMENTS- 2

◆ 4:00 – 4:30 pm HINDI – 2nd Year – VACHYA BADALNA – 1

◆ 4:30 – 5:00 pm HINDI – 2nd Year – VACHYA BADALNA – 2

◆ 5:00 – 5:30 pm ECONOMICS (U/M) – 2nd Year – STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF TELANGANA ECONOMY – 9

◆ 5:30 – 6:00 pm ECONOMICS (U/M) – 2nd Year – STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF TELANGANA ECONOMY – 10