ఈ రోజు (01-04-21) డీడీ యాదగిరిలో ప్రథమ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (01-04-2021) 1st INTER DIGITAL CLASSES IN DD YADAGIRI

● 8:00 – 8:30am ZOOLOGY – 1st Year – STRUCTURAL ORGANIZATION – 12

● 8:30 – 9:00am ZOOLOGY – 1st Year – STRUCTURAL ORGANIZATION – 13

● 9:00 – 9:30am PHYSICS – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 6

● 9:30 – 10:00am PHYSICS -1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 7

● 10:00 – 10:30 AM – CIVICS (T/M) – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 8

● 3:00 -3:30pm ARABIC- 1st Year – UMMU UL MOMINEEN
KHADIJA TUL KUBRA

● 3:30 – 4:00 pm ARABIC – 1st Year – SINGULAR, DUAL & PLURAL

● 4:00 – 4:30 pm MATHS 1A – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 1

● 4:30 – 5:00 pm MATHS – 1B 1st Year – APPLICATIONS OF DERIVATIVES- 8

● 5:00 – 5:30 pm ECONOMICS (U/M) 1st Year PRODUCTION OF ANALYSIS – 1

● 5:30 – 6:00 pm ECONOMICS (U/M) – 1st Year – PRODUCTION OF ANALYSIS – 2