ఈ రోజు (30-03 -21) డీడీ యాదగిరిలో ప్రథమ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (30-03-2021) 1st INTER DIGITAL CLASSES IN DD YADAGIRI

● 8:00 – 8:30am MATHS -1B – 1st Year – APPLICATIONS OF DERIVATIVES – 7

● 8:30 – 9:00am PHYSICS – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 4

● 9:00 – 9:30am PHYSICS – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 5

● 9:30 – 10:00am CIVICS (E/M) 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 6

● 10:00 – 10:30 AM – CIVICS (E/M) 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 7

● 3:00 -3:30pm ENGLISH – 1st Year – TENSES

● 3:30 – 4:00 pm ARABIC – 1st Year – GRAMMER PART PRONOUN

● 4:00 – 4:30 pm ARABIC – 1st Year – GRAMMER PART INTERROGATIVES

● 4:30 – 5:00 pm HISTORY 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 5

● 5:00 – 5:30 pm HISTORY 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 6

● 5:30 – 6:00 pm ECONOMICS (U/M) – 1st Year – MARKET ANALYSIS – 5