ఈ రోజు (25-03-21) డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (25-03-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
5th CLASS – గణితం
కాలణాంకాలు – గుణిజాలు

◆ 11:00 – 11:30 AM
5th CLASS – తెలుగు
వృధా చేయం – 3

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 12:00
10th CLASS – PHYSICS(E/M) – PR8NCIPLES OF METALLURGY – 3

◆ 12:00 – 12:30
9th CLASS – జీవ శాస్త్రం – జంతువుల వర్గీకరణ – 2

◆ 12:30 – 01:00
10th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం –
సమాంతర శ్రేణి సంధానాలు