ఈ రోజు (23-03-21) డీడీ యాదగిరిలో ప్రథమ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (23-03-2021) 1st INTER DIGITAL CLASSES In DD YADAGIRI

◆ 8:00 – 8:30am CHEMISTRY – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 7

◆ 8:30 – 9:00am CHEMISTRY – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 8

◆ 9:00 – 9:30am PHYSICS – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 1

◆ 9:30 – 10:00am ENGLISH – 1st Year – PREPOSITIONS – 2

◆ 10:00 – 10:30am HISTORY – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 4

◆ 3:00 -3:30pm ZOOLOGY (U/M) 1st Year – DIVERSITY IN THE LIVING WORLD -2

◆ 3:30 – 4:00 pm ZOOLOGY (U/M) 1st Year – DIVERSITY IN THE LIVING WORLD – 3

◆ 4:00 – 4:30 pm ECONOMICS (T/M) 1st Year – FUNCTION OF MONEY – 3

◆ 4:30 – 5:00 pm ECONOMICS (T/M) 1st Year – RBI- AIMS & FUNCTION – 4

◆ 5:00 – 5:30 pm SANSKRIT – 1st Year – RAMO VIGRAHAVAN DHARMA – 2

◆ 5:30 – 6:00 pm SANSKRIT – 1st Year – VIDWAN KULINO NA KAROTI GARWAM – 6