ఈ రోజు (22-03-21) డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (22-03-2021) 2nd INTER DIGITAL CLASSES In DD YADAGIRI

8:00 – 8:30 am PHYSICS – 2nd Year – VELOCITY OF SOUND(PRACTICALS)

8:30 – 9:00am PHYSICS – 2nd Year – CONVEX LENS (PRACTICALS)

9:00 – 9:30 am BOTANY – 2nd Year – SECTION CUTTING & SEPARATION OF PLANT PIGMENTS ( PRACTICALS)

9:30 – 10:00am CIVICS -2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 12

10:00 – 10:30AM CIVICS -2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 13

3:00 -3:30pm ZOOLOGY (E/M) – 2nd YEAR – APPLIED BIOLOGY – 5

3:30 – 4:00 pm ECONOMICS (U/M) – 2nd Year – STRUCTURAL TRANSFORMATION OF TELANGANA – 3

4:00 – 4:30 pm HISTORY – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 4

4:30 – 5:00 PM HISTORY – 2nd Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 5

5:00 – 5:30 PM TELUGU – 2nd Year – DUSTA PANCHAYATHI – 5

5:30 – 6:00 PM HINDI- 2nd Year – PATHRA LEKHAN – 1