ఈ రోజు (18-03-21) డీడీ యాదగిరిలో ప్రథమ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (18-03-2021) 1st INTER DIGITAL CLASSES In DD YADAGIRI

8:00 – 8:30am CHEMISTRY – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 3

8:30 – 9:00am CHEMISTRY – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 4

9:00 – 9:30am BOTANY – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 7

9:30 – 10:00am HISTORY – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 1

10:00 – 10:30am CHEMISTRY (U/M) – 1st Year – CHEMICAL BONDING & MOLECULAR STRUCTURE – 4

3:00 -3:30pm HINDI – 1st Year – SHISHTACHAR – 1

3:30 – 4:00 pm HINDI – 1st Year – SHISHTACHAR – 1

4:00 – 4:30 pm ACCOUNTANCY (E/M) 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 6

4:30 – 5:00 pm COMMERCE (T/M) 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 1

5:00 – 5:30 pm ZOOLOGY – 1st Year – DIVERSITY IN TGE LIVING WORLD – 5

5:30 – 6:00 pm ECONOMICS (U/M) – 1st Year – BASIC STATISTICS FOR ECONOMICS – 1