ఈ రోజు (16-03-2021) డీడీ యాదగిరిలో ప్రథమ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (16-03-2021) 1st INTER DIGITAL CLASSES In DD YADAGIRI

8:00 – 8:30am CHEMISTRY – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 1

8:30 – 9:00am CHEMISTRY – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 2

9:00 – 9:30am ARABIC (T/M) – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 2

9:30 – 10:00am CHEMISTRY (U/M) – 1st Year – CHEMICAL BONDING & MOLECULAR STRUCTURE – 2

10:00 – 10:30am CHEMISTRY (U/M) – 1st Year – CHEMICAL BONDING & MOLECULAR STRUCTURE – 3

3:00 -3:30pm BOTANY – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 5

3:30 – 4:00 pm BOTANY – 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 6

4:00 – 4:30 pm ACCOUNTANCY (E/M) 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 4

4:30 – 5:00 pm ACCOUNTANCY (E/M) 1st Year – IMPORTANT QUESTIONS FOR IPE – 5

5:00 – 5:30 pm ZOOLOGY – 1st Year – STRUCTURAL ORGANIZATION – 4

5:30 – 6:00 pm ZOOLOGY (U/M) – 1st Year – STRUCTURAL ORGANIZATION – 5