ఈ రోజు (15-03-2021) డీడీ యాదగిరిలో ద్వితీయ ఇంటర్ డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (15-03-2021) 2nd INTER DIGITAL CLASSES In DD YADAGIRI

8:00 – 8:30 am CIVICS – 2nd Year – Important Questions for IPE – 10

8:30 – 9:00am CIVICS – 2nd Year – Important Questions for IPE – 11

9:00 – 9:30am ECONOMICS (T/M) 2nd Year – POPULATION & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT – 7

9:30 – 10:00am ECONOMICS (T/M) 2nd Year – POPULATION & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT – 8

10:00 – 10:30am BOTANY – 2nd Year – Important Questions for IPE – 2

3:00 -3:30pm BOTANY – 2nd Year – Important Questions for IPE – 3

3:30 – 4:00 pm ZOOLOGY 2nd Year – GENETICS – 17

4:00 – 4:30 pm TELUGU – 2nd Year – Important Questions for IPE – 1

4:30 – 5:00 pm ARABIC – 2nd Year – Important Questions for IPE – 2

5:00 – 5:30 pm ECONOMICS (U/M) 2nd Year – NATIONAL INCOME POVERTY & UNEMPLOYMENT – 6

5:30 – 6:00 pm ZOOLOGY (U/M) 2nd Year – APPLIED BIOLOGY – 2